Výroba sněžnic 2006

IMG_3649s.jpg
IMG_3651s.jpg
IMG_3652s.jpg
IMG_3655s.jpg
IMG_3657s.jpg
IMG_3673s.jpg
IMG_3674s.jpg
IMG_3675s.jpg
IMG_4204s.jpg
IMG_4206s.jpg